தலைசிறந்த ஆசிரியர்களிடமிருந்து தெளிவான கல்வியினை பெற்றிடுங்கள்.

மாணவர்களுக்கு இலகுவான கற்பிக்கும் திறன் கொண்ட ஆசிரியர்களுடன் இணைந்து உங்கள் கல்விப்பயணத்தினை சிறப்பானதாக ஆக்கிக்கொள்ளுங்கள்.

திறன் சார்ந்த பயிற்சிகள்

உங்கள் விருத்தி செய்தல் மற்றும் பரீட்சையில் அதிக புள்ளிகளை பெறுவதற்கான தரமான கல்விநெறிகளை வழங்குகின்றோம்.

ஆர்வம் மிக்க பரீட்சைகள்

உங்கள் திறன்களை பரீட்ச்சித்துக்கொள்ள ஆர்வமாக செய்யக்கூடிய பரீட்சை முறைகள் வழங்கப்படுகின்றது.

முற்றிலும் இலவசமானது

இவ் இணையத்தளத்தில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் கல்வி மற்றும் பரீட்சைகள் என்பவை முற்றிலும் இலவசமானது.

அதிக மாணவர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட எமது பரீட்சைகள்

quizsl.com

Management Assistant Exam IQ – 01

quizsl.com

விடுகதைகள் – தரம் 5

quizsl.com

கணவளவும் கொள்ளளவும் / Grade – 04

quizsl.com

தமிழ்மொழி – தரம் 04

quizsl.com

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 01

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 02

தமிழ் மொழி – பாகம்- 01

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 03

quizsl.com

தமிழ் மொழி – பாகம்- 02

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 04

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 05

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 06

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 07

சடப் பொருட்களின் இயல்புகள் (அலகு -04)

தமிழ் மொழி – பாகம்- 03

வாய்மொழி ஆங்கிலம்

தரம் – 4 கணிதம் | அலகு: நிறைகளை அளத்தல்

இரண்டாம் மொழி சிங்களம்

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 08

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 09

கணிதம் பரீட்சை – 01

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 10

தமிழ் மொழி – பாகம்- 04

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 11

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 12

தமிழ் மொழி – பாகம்- 05

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 13

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 14

தமிழ் மொழி – பாகம்- 06

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 15

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 05

வாய்மொழி ஆங்கிலம் தொடர் – 02

தமிழ் மொழி – பாகம் – 07

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 06

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 16

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 01

வாய்மொழி ஆங்கிலம் தொடர் – 03

தமிழ் மொழி – பாகம் – 08

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 02

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 17

தமிழ் மொழி – பாகம் – 09

சிங்கள மொழி – பாகம் – 02

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 07

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 18

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 03

வாய்மொழி ஆங்கிலம் தொடர் – 04

தமிழ் மொழி – பாகம் – 10

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 08

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 19

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 04

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 09

தமிழ் மொழி – பாகம் – 11

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 20

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 03

MANAGEMENT ASSISTANT | IQ- Online exam-01

தமிழ் மொழி – பாகம் – 12

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 10

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 21

தமிழ் மொழி – பாகம் – 13

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 05

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 11

Grade 4 – கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 04

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 06

தமிழ் மொழி – பாகம் – 14

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 22

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 12

Grade-4 சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 01

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 07

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 23

Grade 06 – தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் – 01

தமிழ் மொழி – பாகம் – 15

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 08

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 24

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 13

Grade 10 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 01

தமிழ் மொழி – பாகம் – 16

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 09

சிங்கள மொழி – பாகம் – 03

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 25

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 14

தமிழ் மொழி – பாகம் – 17

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 10

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 26

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 11

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 15

தமிழ் மொழி – பாகம் – 18

சிங்கள மொழி – பாகம் – 04

Grade 10, 11 – க.பொ.த (சா/த) கணிதம் – 01

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 27

Grade 4 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 01

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 16

தமிழ் மொழி – பாகம் – 19

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 12

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 28

சிங்கள மொழி – பாகம் – 05

Grade 4 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 02

Grade 4 – கணிதம் – பாகம் – 05

தமிழ் மொழி – பாகம் – 20

Grade 4 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 02

Grade 4 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 03

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 13

சிங்கள மொழி – பாகம் – 06

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 01

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 01

Grade 4 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 03

Grade 01 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 01

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 29

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 02

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 03

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 04

தமிழ் மொழி – பாகம் – 21

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 14

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 02

Grade 01 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 02

Grade 02 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 01

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 03

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 30

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 05

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 04

தமிழ் மொழி – பாகம் – 22

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 31

Grade 02 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 01

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 06

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 15

தமிழ் மொழி – பாகம் – 23

Grade 01 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 03

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 07

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 04

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 17

Grade 03 – தமிழ் மொழி – Exam – 06

Grade 03 – தமிழ் மொழி – Exam – 07

Grade 03 – கணிதம் பரீட்சை – Exam – 02

Grade 01 – தமிழ் மொழி – Exam – 08

Grade 01 – கணிதம் பரீட்சை – Exam – 05

Grade 01 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 04

Grade 03 – தமிழ் மொழி – Exam – 08

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 11

Grade 03 – கணிதம் – Exam – 04

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 32

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 16

Grade 01 – Tamil Language – Exam – 09

Grade 03 – கணிதம் பரீட்சை – Exam – 03

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 09

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 10

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – Exam – 05

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 33

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 34

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 12

Grade 03 – தமிழ் மொழி – Exam – 09

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 05

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 18

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 06

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 01

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 06

Grade 01 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 05

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 36

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 08

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 35

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 10

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 11

சிங்கள மொழி – பாகம் – 07

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 07

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 13

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 06

Grade 04 – கணிதம் – பாகம் – 06

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் 14

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 12

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 15

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 19

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 13

Grade 04 – கணிதம் – பாகம் – 07

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 37

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 07

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 16

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 06

நுண்ணறிவு பரீட்சை – பாகம் – 17

Grade 02 – தமிழ் மொழி – பாகம் 02

Grade 02 – தமிழ் மொழி – பாகம் 14

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 08

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் 17

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 14

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 15

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 07

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 16

Grade 01 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 06

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 38

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 08

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 09

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 09

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 09

Grade 4 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 10

Grade 01 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 07

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 02

Grade 03 – கணிதம் பரீட்சை – Exam – 10

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 10

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 19

Grade 02 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 02

Grade 05 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 39

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 11

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 20

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 11

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 12

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 20

Grade 01 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 08

Grade 03 – தமிழ் மொழி – Exam – 17

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 07

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 21

Grade 01 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 09

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 03

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 12

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 22

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 04

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 08

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 05

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 18

Grade 01 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 23

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 13

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 11

Grade 01 – கணிதம் – பாகம் – 12

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 09

Grade 01 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 10

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 06

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 14

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 14

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 07

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 15

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 15

Grade 05 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 25

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 16

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 10

Grade 05 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 24

Grade 05 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 40

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 19

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 08

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 10

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 16

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 09

Grade 04 – கணிதம் – பாகம் – 08

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 17

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 17

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 20

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 18

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 10

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 19

Grade 03 – கணிதம் – பாகம் – 18

Grade 03 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 21

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 11

Grade 04 – கணிதம் – பாகம் – 09

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 12

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 11

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 21

Grade 05 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 26

Grade 03 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 12

தரம் 6 விஞ்ஞானம் நிகழ்நிலைப்பரீட்சை – 01

இலங்கையின் நாணயத்தாள்களும் குற்றிகளும் PART -01

தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும் நிலையறி பரீட்சை

Grade 05 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 41

Grade 05 – Environmental activities – Exam – 41

Gd 10 science online quiz-01 (அங்கிளின் பாகுபாடு)

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடு- 44

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 46

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 47

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 48

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 22

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 22

Grade 05 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 27

Grade 07 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 01

Grade 05 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 28

கணிதம் பரீட்சை – பாகம் – 22

Grade 04 – கணிதம் – பாகம் – 10

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 20

Grade 04 – கணிதம் – பாகம் – 11

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 13

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 49

சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 50

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 14

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 15

Grade 04 – கணிதம் – பாகம் – 12

Grade 04 – கணிதம் – பாகம் – 13

Grade 05 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 29

Grade 05 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 30

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 21

Grade 04 – சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுகள் – 22

Grade 04 – கணிதம் – பாகம் – 14

Grade 04 – கணிதம் – பாகம் – 15

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 16

Grade 04 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 17

Grade 05 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 31

Grade 05 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 32

Grade 05 – தமிழ் மொழி – பாகம் – 33

எங்கள் கூட்டாளர்கள்

எமது கற்கை நெறிகள் மூலம் பயன்பெற்ற சில மாணவர்களின் கருத்துக்கள்

அருமையான வீடியோ.. மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது.... நன்றி. தொடர்ந்து தங்களின் இதுபோன்ற பல கற்கை வீடியோக்க்களை எதிர்பார்க்கின்றோம்.
Teacher was explained very well. Best Art of teaching ever. Thank you so much for making these videos. and you've helped all to understand this lesson!!
Dear sir! It’s very easy to understand the way you are teaching us. & I’m looking for part 02 in the same lesson but I couldn’t find it. Please kindly send me the link as soon as possible. Thanks💐
இவரிடம் படித்த அனுபவம் எங்கும் வராது. இவரிடம் படித்தால் இலகுவாக புரிந்துவிடுகின்றது.தொடர்ச்சியாக எதிர்பார்க்கின்றோம்.