இலங்கையின் நாணயத்தாள்களும் குற்றிகளும் PART -01

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a text.