தரம் 6 விஞ்ஞானம் நிகழ்நிலைப்பரீட்சை – 01

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a text.